• :
  • :

Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng